skip to Main Content

Veicam plaša spektra projektēšanas darbus un citus saistītos darbus, kā arī piedāvājam būvuzraudzību, projektu vadību un inženiertehnisko uzraudzību Klienta prasību nodrošināšanai:

Ceļu un inženiertīklu projektēšana;
Melioratīvo un hidrotehnisko būvju projektēšana;
Būvuzraudzība;
Autoruzraudzība;
Konsultācijas un ekspertīzes.

Vides un telpiskā plānošana
Sniedzam dažāda veida konsultācijas un izstrādājam atzinumus, ekspertīzes ar vidi saistītiem jautājumiem:

Pilsētvides izpēte un kartēšana (t.sk. degradēto vietu);
Vides analīze;
Datu analīze un ieteikumu izstrāde;
Teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detāplānojumu izstrāde;
Infrastruktūras risinājumu izstrāde;
Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) dokumentu izstrāde.

Būvniecība
Veicam būvdarbus sekojošās sfērās:

Meliorācijas sistēmu izveide un rekonstrukcija;
Hidrotehnisko būvju būvniecība;
Ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecība;
Laukumu un ceļu izbūve;
Atkritumu poligonu, izgāztuvju ierīkošana un rekultivācija.
Back To Top