skip to Main Content

Pēc klientu pieprasījuma veicam  darba drošības, vides aizsardzības un procesu pilnveides pakalpojumus:

Vides aizsardzība (vides auditi, mērījumi, analīzes);
Emisijas gaisā (koncentrāciju aprēķini, izplatības modelēšana, gaistošo organisko savienojumu mērījumi);
Notekūdeņi (notekūdeņu analīzes, novērtējums pēc normatīviem, naftas produktu atdalītāja un drenāžas sistēmu apsekošana un apkalpošana);
Darbinieku drošība (inspekcijas, neatkarīgo speciālistu atzinumi, risku novērtējums, apmācības, trokšņu mērījumi);
Uguns aizsardzība (evakuācijas plānu izstrāde, uguns drošības signalizāciju sistēmu projektēšana, neatkarīgo speciālistu atzinumi);
Eksploziju aizsardzība (darbinieku instruktāžas un apmācības, risku novērtējums un dokumentu sagatavošana).
Procesu izstrāde, vadība un pilnveide.
Back To Top