skip to Main Content
Rail Baltica posmu Upeslejas - Centrālā stacija, Rīga; Torņakalns - Imanta un Lidosta Rīga - Misa ģeotehniskās izpētes darbu vadība
Ģeotehniskās izpētes darbu vadība;
Statiskās zondēšanas izstrādņu izveide;
Perkusijas urbumu izveide;
Dinamiskās zondēšanas izstrādņu izveide;
Serdes urbumu izveide;
Laboratorijas darbi;
Rezultātu interpretācija un pārskatu izveide
Rail Baltica posma Kaunas - Ramygala, Lietuva dzelzceļa trases urbšanas darbi
Perkusijas urbumu izveide – 340 izstrādnes punkti
dzelzceļa trases urbšanas darbi
Turaidas muzejrezervāta vēsturisko dīķu nogāžu, aizsprostu un ūdens regulatoru pārbūve un tiem piegulošās teritorijas labiekārtošana
Dīķu Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 un 12 atjaunošana;
Nogāžu profilēšana;
Meniķu, caurteku un dambju rekonstrukcija;
Apzaļumošana;
Grants celiņu rekonstrukcija
Teritorijas plānošana, dīķu un ūdens regulatoru pārbūve.
Grunts un pazemes ūdeņu detalizēta piesārņojuma izpēte Aizkrauklē, Dzelzceļa ielā 10 un Enerģētiķu ielā 2

Detalizēta piesārņojuma izpēte bijušās Pļaviņu HES dzelzbetona rūpnīcas un AS “Latvenergo” teritorijās t.sk.:

Ģeofiziskie darbi (radiolokācija, elektrības pretestības tomogrāfija (ERT), karotāža (gamma karotāža, elektrokarotāža, kavernometrija, debitometrija);
Urbšanas darbi līdz vairāk nekā 40 m dziļumam;
Pastāvīgs monitorings;
Atsūknēšanas izmēģinājumi hidroģeoloģisko parametru noteikšanai;
Piesārņojuma pakāpes un izplatības novērtēšana;
Sanācijas risinājumu izstrāde un aprēķini.
Nesprāguša militārā piesārņojuma izpēte un ģeotehniskie darbi bijušā Cekules militārā zonā
Izpētes programmu sagatavošana;
Nesprāguša militārā piesārņojuma izpēte un likvidācija;
Ģeotehnisko darbu veikšana Rail Baltica dzelzceļa posmam caur bijušo Cekules militāro zonu;
Laboratoriskie darbi un izpētes darbu atskaites sagatavošana.
Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sērskābā gudrona/grunts maisījuma sanācijas darbu pētniecisko darbu veikšana un priekšlikumu izstrāde tehniski – metodiskajiem risinājumiem
Vēsturisko datu analīze;
Novērošanas tīkla pilnveide (jaunu urbumu izveide, veco urbumu atjaunošana) un monitorings;
Urbšanas darbi, paraugošana, laboratoriskās analīzes un eksperimenti;
Detalizētas izpētes izstrāde;
Gruntsūdens, artēzisko ūdeņu plūsmu un piesārņojuma izplatības modelēšana;
Grunts gāzu izplatības un koncentrāciju modelēšana;
Rekomendāciju un priekšlikumu izstrāde turpmākajiem sanācijas darbiem;
Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde.
Ģeotehniskie darbi Inčukalnā
Inčukalna Ziemeļu dīķa apkārtnes pazemes ūdeņu sanācijas darbu uzraudzība, kontrole, vadība un monitorings
Hidroģeoloģisko parametru noteikšana ūdens horizontam;
Darbu programmas izstrāde un saskaņošana;
Infiltrācijas un atsūknēšanas urbumu ierīkošanas uzraudzība;
Monitorings sanācijas laikā;
Sanācijas darbu kontrole, vadība un uzraudzība.
Dīķu un pazemes ūdeņu sanācijas darbi Inčukalnā
Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā, projektēšana un attīrīšanas darbi
19,2 ha plaša teritorija;
Vides izpētes un laboratoriskie eksperimenti;
Specializētu sanācijas iekārtu un infrastruktūras izvietošana, aprīkošana ar SCADA automātiskās vadības sistēmām;
Atsūknēti un utilizēti gruntsūdenī peldošie naftas produkti vairāk nekā 1300 m3 apjomā;
Grunts in-situ attīrīšana, izmantojot 440 infiltrācijas urbumus;
Izbūvēta 110 m gara drenāžas sistēma piesārņojuma plūsmas bloķēšanai ilgtermiņā;
Izveidots pilnvērtīgs monitoringa tīkls;
Patstāvīgs vides kvalitātes monitorings.
Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā, projektēšana un attīrīšanas darbi
Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA “OVI Rīga”
Sanācijas darbu īstenošana 2,5 ha plašā teritorijā;
Vairākkārtīgas vides izpētes un laboratoriskie eksperimenti;
Atsūknēti gruntsūdenī peldošie naftas produkti vairāk nekā 630 m3 apjomā, izmantojot specializētas sanācijas iekārtas un infrastruktūru;
Iekārtas aprīkotas ar SCADA automātiskās vadības sistēmām;
Grunts ex-situ attīrīšana vairāk nekā 5500 t apjomā;
Izbūvēta 376 m gara, hermētiska rievsiena un aktīvā drenāžas sistēma piesārņojuma plūsmas bloķēšanai ilgtermiņā;
Patstāvīgs vides kvalitātes monitorings.
Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi
Gruntsūdens monitoringa tīkla ierīkošana un piesārņojuma izpētes darbi SIA “Systems Recycling”, SIA “Riga Fertilizer Terminal”, SIA “Riga Bulk Terminal” teritorijās
Gruntsūdens kvalitātes novērošanas tīkla ierīkošana un monitorings;
Grunts un gruntsūdens piesārņojuma izpētes;
Informācijas analīze u.c. darbi.
Vēsturiski piesārņotas vietas Kupravas drenu rūpnīcas teritorijā pirmssanācijas grunts un gruntsūdens naftas produktu piesārņojuma izpēte
Izpētes darbu programmas sagatavošana;
Detalizēta grunts un gruntsūdens izpēte bij. Kupravas drenu rūpnīcas mazuta saimniecības zonā;
Rezultātu interpretācija un atskaites sagatavošana t.sk. sanācijas risinājumu izstrāde un izmaksu aprēķini sanācijas darbiem.
Ģeoekoloģiskā izpēte Kultūras ielā 23, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Valmieras nov., LV-4222
Ģeoekoloģiskās izpētes programmas izstrāde;
Grunts un gruntsūdens piesārņojuma izpētes veikšana;
Rezultātu interpretācija un pārskata izstrāde t.sk. rekomendācijas turpmākajiem darbiem.
Mežaparka Lielās estrādes 2.kārtas pārbūves ģeotehniskā uzraudzība un gruntsūdens monitorings
Gruntsūdens monitoringa urbumu ierīkošana;
Monitoringa programmas izstrāde;
Gruntsūdens pazemināšanas sistēmas efektivitātes mērījumi;
Gruntsūdens monitoringa žurnāla uzturēšana;
Ģeotehniskā izpēte;
Ģeotehniskā uzraudzība un kontrole.
Mežaparka Lielās estrādes 2.kārtas pārbūves ģeotehniskā uzraudzība un gruntsūdens monitorings
Naftas produktu piesārņojuma izpētes darbi Rankas iela 9 un Rankas iela 9a, Rīgā, 12,2 ha
Ģeoekoloģiskās izpētes programmas izstrāde;
Grunts un gruntsūdens piesārņojuma izpētes veikšana;
Rezultātu interpretācija un pārskata izstrāde t.sk. rekomendācijas turpmākajiem darbiem.
Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves “Demene” vides stāvokļa novērtēšanas darbi un monitoringa novērojumu infrastruktūras pilnveidošana 2016.gadā
Gruntsūdens, virszemes ūdens un infiltrāta kvalitātes novērtēšana;
Gruntsūdens plūsmas modelēšana;
Izgāztuves gāzu sastāva un apjoma mērījumi;
Topogrāfiskā uzmērīšana un apglabāto atkritumu izvietojuma novērtējums;
Novadgrāvja apauguma novākšana u.c. darbi.
Pazemes ūdens monitoringa darbi SIA “RNS D” naftas bāzes teritorijā, Līvānu novadā, Līvānos, Dzelzceļa ielā 19, LV-5316
Gruntsūdens monitorings;
Laboratoriskās analīzes;
Pārskatu sagatavošana.
Pazemes ūdeņu monitorings Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajās degvielas uzpildes stacijās un potenciāli piesārņotajās vietās 2016. gadā
Gruntsūdens monitoringa darbi vairāk nekā 15 objektos;
Jaunu monitoringa urbumu izveides darbi;
Laboratoriskās analīzes;
Pārskatu sagatavošana.
Gruntsūdens monitoringa veikšana Kuģu ielā 28, Rīgā
Monitoringa programmas un žurnāla izveide;
Gruntsūdens pazemināšanas sistēmas efektivitātes mērījumi;
Gruntsūdens pazemināšanas rezultātā novadīto ūdeņu kvalitātes mērījumi un kontrole.
Back To Top