skip to Main Content

Ģeodēziskie darbi:

Topogrāfisko plānu izstrāde;
Robežplānu izstrāde;
Lokālplānojumu un detāplānojumu izstrāde.

Derīgo izrakteņu ieguve:

Krājumu aprēķini;
Atbilstības pārbaudes;
Projektu sagatavošana.
Back To Top