skip to Main Content

Vides pētniecība
Veicam visa veida vides izpētes, neatkarīgi no piesārņojuma veida, apjoma un specifikas.
Darbu ietvaros  pēc nepieciešamības nodrošinām:

Objekta apsekošanu, t.sk. piesārņojuma un tā avota fakta konstatāciju, komunikāciju ar Klientu un vides uzraugošajām valsts iestādēm;
Vēsturisko datu analīzi par konkrēto potenciāli piesārņoto vai piesārņoto objektu;
Veicamo izpētes darbu plāna izstrādi un saskaņošanu ar attiecīgajām institūcijām;
Urbšanas darbus t.sk. visa veida monitoringa urbumu izveidi;
Paraugu ņemšanu un analīzes;
Laboratoriskos un lauka (uz vietas objektā vai citā atbilstošā vietā) eksperimentus, izmēģinājuma testus, pilotprojektus;
Rezultātu izvērtēšanu un risku analīzi;
Secinājumu un rekomendāciju izstrādi turpmākajām darbībām;
Sanācijas darbu programmas un tehniski – ekonomiskā pamatojuma izstrādi.

Monitorings un modelēšana
Īstenojam vides monitoringa (vides kvaltiātes mērījumi) un modelēšanas pasākumus piesārņotām un/vai potenciāli piesārņotām vietām.
Darbu ietvaros varam nodrošināt nodrošināt visaptverošu spektru:

Monitoringa programmas izstrādi;
Monitoringa iekārtu nomu un sagādi;
Dažādu mērījumu (t.sk. automātisku) veikšanu un analīzi gruntīm, virszemes un pazemes ūdeņiem, kā arī gāzēm;
Rezultātu interpretāciju, t.sk. rekomendāciju izstrādi un risku analīzi.

 

Pēc gruntsūdens monitoringa darbu veikšanas, nepieciešamības gadījumā, varam veikt arī gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu plūsmu un piesārņojuma izplatības modelēšanas darbus, kas uzskatāmi parāda gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu plūsmas un piesārņojuma migrācijas tendences. Papildus veicam arī grunts un poligona gāzu izplatības un koncentrāciju modelēšanu.
Esam pieredzējuši gan izgāztuvju gāzu, gan industriālo iekārtu izplūdes gāzu monitoringa veikšanā.
Visu veidu vides monitoringu veicam atbilstoši normatīvu prasībām un starptautiskajiem standartiem.
Īstenojam vides monitoringa (vides kvalitātes mērījumi) un modelēšanas pasākumus piesārņotām un/vai potenciāli piesārņotām vietām.

Sanācija un rekultivācija
Aptveram visu ar sanācijas darbiem saistīto spektru:

Piesārņotās vietas izpēte;
Sanācijas darbu plānošana, ietverot un prezentējot vairākas alternatīvas;
Efektīvākās un finansiāli izdevīgākas sanācijas metodes koncepcijas izstrāde;
Projektēšanas darbi;
Sanācijas iekārtu noma, projektēšana un izgatavošana, sagāde;
Būvdarbu veikšana, t.sk. sanācijas infrastuktūras montāža;
Sanācijas darbu vadība un izpilde;
Atkritumu apsaimniekošana;
Vides monitorings;
Programmu, pārskatu, ziņojumu un atskaišu sagatavošana.

Esam lepni par pieredzi īstenojot sanācijas projektus sadarbībā ar pazīstamākajiem tirgus zīmoliem pasaulē (piemēram, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, British Petroleum (BP), Total, Volkswagen, Audi, IKEA u.c.), kā arī Valstu un pašvaldību institūcijām, Pasaules Banku u.c.

 

Back To Top